Algemene voorwaarden

September 2016, Versie 1.0

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en lease-overeenkomst met Autolease Midden Nederland B.V., tevens h.o.d.n. Autolease Midden Nederland Private Lease (ALMN Private Lease).

ALMN Private Lease, de juridische eigenaar van de auto.
De consument, de gebruiker van de auto.

 1. Aangaan van de overeenkomst en aflevering van de auto

Voor het aangaan van een overeenkomst maakt ALMN Private Lease een kopie van het originele rijbewijs, een opgaaf van schadevrije jaren en van een recente loonstrook of pensioenuitkering van de consument en indien van toepassing de partner van de consument. ALMN Private Lease heeft het recht om de kredietwaardigheid van mogelijke consumenten na te trekken. ALMN Private Lease heeft tevens het recht om consumenten niet te accepteren. Voor bestelling van de auto moet de borgsom, van minimaal € 500,- betaald zijn.

Iedere auto zal afgeleverd worden volgens de normale afleveringscondities van de fabrikant van het gekozen merk. Mocht de consument accessoires willen monteren die niet in de bestelling door ALMN Private Lease opgenomen zijn, dan is vooraf schriftelijk toestemming van ALMN Private Lease noodzakelijk. Aan het eind van de looptijd mogen deze accessoires slechts verwijderd worden, indien als gevolg hiervan geen zichtbare schade aan de auto ontstaat. De voor eigen rekening van de consument aangebrachte accessoires zijn door ALMN Private Lease niet verzekerd.

Bij de aflevering wordt de auto door de consument gecontroleerd. Door ondertekening van het afleveringsformulier accepteert de consument de auto. De looptijd van de leaseovereenkomst gaat in vanaf het moment van aflevering. Aflevering vindt binnen één week plaats na de door de dealer of ALMN Private Lease gemelde eerste afleverdatum. ALMN Private Lease is niet aansprakelijk voor een afwijking tussen de verwachte en de werkelijke afleverdatum.

Mocht de consument een eigen auto inruilen, dan betaalt ALMN Private Lease per bank de voor de auto overeengekomen inruilwaarde binnen één week na ontvangst van de auto. De consument mag de ontvangen nieuwe lease auto als onderpand beschouwen voor een correcte betaling door ALMN Private Lease. Indien de consument dat wenst, kan hij/zij met de opbrengst van de ingeruilde auto een deel van de leasetermijnen vooraf betalen.

 1. Gebruik en onderhoud

Aan de consument wordt het volledige gebruiksrecht van de auto verleend, mits de consument over een geldig rijbewijs beschikt. De consument is de reguliere gebruiker van de auto. Gebruik van de auto door anderen dan de consument is toegestaan mits deze personen over een geldig rijbewijs beschikken. De consument is gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst verantwoordelijk voor het gebruik van de auto, ook als deze door andere personen gebruikt wordt. De auto mag niet gebruikt worden voor doelen anders dan waar deze bij privégebruik voor bestemd is, dus niet voor snelheidsproeven, rijden op het circuit rijlessen, verhuur etc. Het eigendomsrecht van de auto ligt bij ALMN Private Lease.

Het begeleid rijden door een zeventienjarige in het kader van 2todrive is toegestaan, mits door de consument en bestuurder wordt voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen en regelgeving.

Voor afrekeningen wordt uitgegaan van de kilometerstand. Defecten aan de kilometerteller moeten binnen 24 uur aan ALMN Private Lease gemeld worden. Indien nodig zal een schatting van de werkelijk gereden kilometers gemaakt worden, uitgaande van de in voorgaande perioden gereden kilometers in combinatie met het actuele gebruik door de consument. Indien de consument tijdens de lease-overeenkomst gebruik heeft gemaakt van een vervangende auto, worden de met de vervangende auto gereden kilometers meegenomen in de berekening en eindafrekening van het totaal aantal gereden kilometers.

De consument en overige personen die onder verantwoordelijkheid van de consument gebruikmaken van de auto zullen met normaal geachte deskundigheid en zorgvuldigheid met de auto omgaan en zullen handelen volgens de wettelijke verplichtingen en de richtlijnen en instructies van de fabrikant. De consument zal conform het fabrieksvoorschrift regelmatig het niveau van olie, koel- en remvloeistof, controleren en op peil brengen. Tevens controleert de consument de bandenspanning met voldoende regelmaat en past deze indien nodig aan.

De auto moet op initiatief van de consument volgens de richtlijnen en instructies van de fabrikant, door een officiële dealer of erkend servicepunt van het betreffende merk worden onderhouden. Jaarlijks kan, indien door ALMN Private Lease gewenst, de staat van de auto worden geïnspecteerd. De consument ontvangt dan een kopie van het inspectierapport.

De consument mag de auto gebruiken om een aanhangwagen of caravan te trekken, mits aan de geldende voorschriften van de fabrikant en de wettelijke bepalingen wordt voldaan.

 1. De leaseprijs en in de leaseprijs opgenomen zaken

Indien de consument structureel 20% of meer kilometers rijdt, of gaat rijden dan overeengekomen in de individuele lease-overeenkomst, dan zal de consument ALMN Private Lease hiervan direct in kennis stellen. Meer en minder kilometers worden volgens de met de consument afgesloten lease-overeenkomst en procedures van ALMN Private Lease verrekend.

Alle verplichtingen van de consument met betrekking tot de lease-overeenkomst, worden door middel van automatische core (B2C) incasso door ALMN Private Lease geïncasseerd. De maandelijkse termijn wordt geïncasseerd op de eerste werkdag van de betreffende maand waar de termijn betrekking op heeft.

Voor prijsstijgingen wordt het maandelijks te betalen bedrag, zoals dit bij aanvang van de overeenkomst vastgesteld is, jaarlijks per 1 januari verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,5%. Leaseprijzen worden rekenkundig afgerond op hele Euro’s. Extra aanpassingen als gevolg van bijvoorbeeld sterke rentestijgingen of een algemene stijging van verzekeringspremies worden niet gemaakt. Als gevolg van overheidsmaatregelen kunnen afwijkende tariefsverhogingen of -verlagingen doorgevoerd worden (bijvoorbeeld een sterke verhoging of verlaging van de houderschapsbelasting). Tarieven voor meer en minder kilometers worden niet geïndexeerd.

Alle boetes en sancties als gevolg van overtredingen van bepalingen die met betrekking tot de auto veroorzaakt zijn, zijn voor rekening van de consument. Mocht ALMN Private Lease dergelijke kosten voor de consument betalen dan zal ALMN Private Lease deze kosten aan de consument doorbelasten.

De lease-overeenkomst betreft een operationele lease. Als gevolg hiervan zijn de volgende zaken in de leaseprijs opgenomen:

 • Alle kosten in verband met aanschaf en latere inruil van de auto;
 • De houderschapsbelasting en de BTW;
 • De verzekering en de assurantiebelasting;
 • Pechhulp voor pech onderweg in de landen zoals vermeld op de groene kaart. Een Internationale Reis- en Kredietbrief is niet inbegrepen, voor bijzondere risico’s in het buitenland kunt u overwegen om deze af te sluiten;
 • Vervangend vervoer voor het herstellen van schade en voor reparaties die langer dan een 24 uur duren. Voor strandingen en reparaties in het buitenland geldt een termijn van 48 uur. De klasse van het vervangend vervoer is voor zover mogelijk overeenkomstige soort en type;
 • Onderhoud en reparaties. Voor onderhoud, reparaties en vervangingen worden door ALMN Private Lease de normale gangbare normen gehanteerd. ALMN Private Lease bepaalt het merk van vervangende onderdelen.

Voor vervangingen en andere reparaties of schades die het gevolg zijn van opzet of van door ALMN Private Lease aantoonbare bovenmatige slijtage veroorzaakt door nalatigheid, onjuist gebruik, onzorgvuldig beheer of bovengemiddeld intensief gebruik door de consument, zijn de kosten voor rekening van de consument. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan ernstige slijtage van banden en remblokken.

Kosten van dagelijks onderhoud en gebruik van de auto komen voor rekening van de consument. Hierbij moet gedacht worden aan: wassen, poetsen, stallen, parkeren, tolgeld, etc. Brandstof en boetes zijn eveneens niet inbegrepen in de leaseprijs. Boetes worden door de consument rechtstreeks aan de overheid betaald.

Indien de consument gekozen heeft voor de inkomensachteruitgang bescherming, dan kan deze lease-overeenkomst nadat de inkomensachteruitgang plaatsgevonden heeft en na een looptijd van de leaseovereenkomst van minimaal één jaar, op ieder moment volledig kosteloos tussentijds beëindigd worden. Onder een inkomensachteruitgang wordt verstaan een inkomensachteruitgang van 25% of meer ten opzichte van het jaarinkomen in het voorafgaande jaar. De inkomensachteruitgang moet het gevolg zijn van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de consument die langer geduurd heeft dan 3 maanden en die men op het moment van afsluiten van de lease-overeenkomst naar redelijkheid niet kon verwachten, dit ter beoordeling van ALMN Private Lease. De consument blijft verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag, enige andere openstaande bedragen, de kilometerafrekening en afrekening van (inlever)schades te betalen.

 1. Verzekering

ALMN Private Lease heeft een WA-verzekering afgesloten met een verzekerd bedrag van € 2.500.000 per gebeurtenis. Onder de WA-verzekering valt tevens het gebruik van een aanhangwagen. De verzekering is geldig voor de landen die op de groene kaart vermeld zijn. De auto mag uitsluitend in deze landen gebruikt worden. Een afschrift van de polisvoorwaarden wordt op verzoek van de consument verstrekt. De in de verzekeringspolis genoemde bepalingen zijn bindend voor de consument en gaan in rangorde voor iedere ander afspraak of bepaling. De consument moet zich tevens houden aan de voorwaarden zoals deze in de verzekeringspolis zijn vermeld. Dit zijn de voorwaarden die ALMN Private lease met de verzekeraar heeft afgesproken. Daarin staan ook bepalingen die alleen tussen de verzekeraar en ALMN Private Lease van belang zijn, zoals bepalingen over betaling van premie, bonus-/malus en voorzetting. Die gelden niet tussen u en ons. De bepalingen van de verzekeringsvoorwaarden die van belang zijn voor de dekking, uitsluiting van de dekking, verplichtingen bij schade en andere bepalingen die gezien hun tekst of strekking ook betrekking hebben op de consument als houder van het voertuig of bestuurders, gelden wel tussen ALMN Private Lease en de consument. Cascoschades aan de auto en onder het leasecontract vallende accessoires komen ten laste van ALMN Private Lease.

Mocht echter schade veroorzaakt zijn door opzet, nalatigheid, alcoholmisbruik, etc. van of door de consument, dan komt de schade ten laste van de consument. Een ongevallen-inzittendenverzekering is tevens standaard opgenomen. Deze keert in geval van schade de volgende bedragen uit: A. € 10.000, – ingeval van overlijden of B. € 20.000, – ingeval van blijvende invaliditeit (uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit). Voor de condities van de standaard afgesloten ongevallen-inzittendenverzekering wordt verwezen naar de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Een schadeverzekering inzittenden of een rechtsbijstandsverzekering vallen niet onder de standaard leasevoorwaarden. Deze zijn tegen een meerprijs uiteraard wel mogelijk.

ALMN Private Lease neemt bij het aangaan van de lease-overeenkomst de schadevrije jaren van de consument over. Na afloop van de lease-overeenkomst ontvangt de consument een opgaaf van schadevrije jaren. Bij de hoogte van de leasetermijnen en de borgsom is rekening gehouden met de schadevrije jaren van de consument. Potentiële consumenten met een slechte schadehistorie kunnen door ALMN Private Lease geweigerd worden.

Bij schade aan de auto die niet op derden verhaald kan worden, of bij schade aan derden die door de consument veroorzaakt is, is de consument het in de lease-overeenkomst vermelde eigen risico verschuldigd.

Het eigen risico bedraagt in bovenstaande gevallen in de basis € 150, – per schadegeval. Indien zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 schadegevallen voordoen, bedraagt het eigen risico vanaf het derde schadegeval € 450, -. Deze verhoging geldt dan voor de resterende duur van de leaseperiode. Het eigen risico wordt gecrediteerd/niet in rekening gebracht als de schade door een tegenpartij vergoedt wordt. Onder schade wordt verstaan, een schade waarbij de kosten hoger zijn dan het eigen risico. Mocht de schade lager zijn dan het eigen risico, dan is de consument het eigen risico verschuldigd tot het bedrag van de schade.

Het eigen risico bij schade aan de voorruit waarbij de ruit vervangen dient te worden, bedraagt € 68, -. Bij ruitreparatie wordt geen eigen risico in rekening gebracht.

 1. Verlies, schade en inbeslagname

Schade die aan de auto ontstaan is, of die met de auto aangebracht is, moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur, aan ALMN Private Lease worden gemeld. Bij schade waar derden bij betrokken zijn, moet het schadeformulier volledig ingevuld worden. Namen en adresgegevens van getuigen moeten vermeld worden en over de schuldvraag mogen geen uitspraken gedaan worden.  Indien mogelijk laat de consument een bevoegd overheidsorgaan een proces-verbaal opmaken. Het schadeformulier stuurt of mailt de consument naar ALMN Private Lease. Ook is het mogelijk om schade via de website of App te melden.

Bij schade aan de auto zonder dat er een (bekende) tegenpartij bij betrokken is, vult de consument het schadeformulier in of meldt de schade via de website of App van ALMN Private Lease.

Noteer bij schade altijd de namen en adresgegevens van getuigen en maak indien mogelijk enkele foto’s. Voeg deze gegevens bij de schadeaangifte. Na melding van een schade aan ALMN Private Lease kan de consument, in overleg met ALMN Private Lease, de schade laten herstellen.

Verlies of vermissing van de auto moet door de consument direct telefonisch aan ALMN Private Lease gemeld worden. Tevens is de consument verplicht om aangifte te doen bij de politie. De consument is volledig aansprakelijk voor schade van vermissing of diefstal indien de consument – nadat hem/haar bekend geworden was dat de autosleutels vermist waren – niet direct maatregelen getroffen heeft, om diefstal door gebruikmaking van de autosleutels te voorkomen. De consument is tevens volledig aansprakelijk voor schade van diefstal of vermissing, indien er sprake is van opzet of bewuste of onbewuste roekeloosheid (bijvoorbeeld de sleutels in het contactslot laten zitten).

Beschadigingen die als normale gebruiksschade te bestempelen zijn, hoeft de consument niet te melden. Deze schades worden niet hersteld. ALMN Private Lease hanteert hiervoor de schademeter, waarop duidelijk staat welke schades vallen onder gebruiksschade. Tevens kunt u de schademeter downloaden/raadplegen via onze website.

De consument is echter volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet, roekeloosheid, niet nakoming van de polisvoorwaarden, de lease-overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en het niet naleven van eventuele aanvullende instructies van ALMN Private Lease of enige andere onrechtmatige handelwijze of nalatigheid (zoals alcoholgebruik boven het wettelijk toegestane promillage, of gebruik van andere verdovende middelen). ALMN Private Lease is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel van personen vervoerd met de auto, of schade, verlies of diefstal van goederen die zich in of op de auto bevinden. Tevens vrijwaart de consument ALMN Private Lease, voor elke schade die met de auto aan derden toegebracht wordt. Door de consument zelf aangebrachte accessoires zijn door ALMN Private Lease niet verzekerd.

Mochten derden beslag leggen op de auto of op enige andere wijze rechten doen gelden of maatregelen treffen met betrekking tot de auto, dan zal de consument hen er direct op wijzen dat de auto eigendom is van ALMN Private Lease. Mochten voorgaande maatregelen getroffen worden, dan zal de consument ALMN Private Lease binnen 24 uur informeren. Tevens zal de consument proberen maatregelen te treffen om de genoemde maatregelen te voorkomen of te beperken. Kosten die ALMN Private Lease moet maken in verband met het opheffen van beslagen e.d., zijn voor rekening van de consument. Behalve wanneer deze maatregelen veroorzaakt zijn door ALMN Private Lease. Deze kosten zal de consument op het eerste verzoek van ALMN Private Lease aan ALMN Private Lease betalen.

Als de consument de overeengekomen regels niet naleeft, of als de verzekeraar de consument uitsluit van de verzekering, heeft ALMN Private Lease het recht om de lease-overeenkomst met de consument te beëindigen. De consument is hierbij de vergoeding verschuldigd, conform de regels voor tussentijdse beëindiging zoals vermeld in artikel 8. De lease-overeenkomst eindigt tevens als de auto total-loss verklaard wordt of als deze 30 dagen na de vermissing niet teruggevonden en in gebruik genomen is.

 1. Niet nakomen van betalingsverplichtingen door de consument

Als een incasso door ALMN Private Lease niet leidt tot betaling van de verschuldigde termijn dan is de consument per niet gelukte incasso per maandtermijn een vergoeding voor administratiekosten verschuldigd van € 15, -. Deze regeling is tevens van toepassing indien ALMN Private Lease verplichtingen namens de consument moet betalen en deze vervolgens met de consument moet verrekenen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het betalen van boetes.

Na een aanmaning heeft de consument een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Indien de consument niet binnen deze termijn betaalt, gaat ALMN Private Lease incassokosten in rekening brengen. De hoogte daarvan hangt af van het te betalen bedrag en is geregeld in het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. In de aanmaning wordt de consument op de gevolgen van niet-tijdige betaling gewezen, onder vermelding van de hoogte van het bedrag van de incassokosten.

Mocht de consument na meerdere betalingsherinneringen en/of aanmaningen niet aan zijn/haar verplichtingen voldoen, dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Nadat de vordering ter incasso uit handen is gegeven, is de consument naast de rente, een incassovergoeding verschuldigd conform de geldende wettelijke regelingen.

Als de consument niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, dan heeft ALMN Private Lease het recht om de auto op kosten van de consument terug te vorderen. Dit recht heeft ALMN Private Lease ook als de consument een beroep doet op de wet schuldsanering natuurlijke personen, aangifte tot faillietverklaring doet, of in staat van faillissement verklaard wordt of op andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. Indien de consument zich in het buitenland vestigt, kan de lease-overeenkomst door ALMN Private Lease ook beëindigd worden. In al deze gevallen is de consument de normale beëindigingvergoeding verschuldigd zoals vermeld in artikel 8.

Het niet – of niet tijdig – nakomen van verplichtingen door de consument, kan door ALMN Private Lease gemeld worden bij instanties die betalingsachterstanden registreren.

 1. Beëindiging van de lease-overeenkomst en inlevering van de auto

Tussentijdse beëindiging van de lease-overeenkomst door de consument is mogelijk. Hiervoor kent ALMN Private Lease twee regelingen:

 1. Beëindiging binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de leaseovereenkomst: Hierbij wordt een opzegtermijn van 2 maanden gehanteerd, ingaand per de 1e van de volgende maand. Bij verhuizing van de consument naar het buitenland wordt de lease-overeenkomst automatisch tussentijds beëindigd. Door de tussentijdse beëindiging ontstaat een boekverlies voor ALMN Private Lease. De vergoeding welke de consument als compensatie voor het boekverlies aan ALMN Private Lease betaalt, bedraagt 45 % van de resterende leasetermijnen. De consument blijft verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag, enige andere openstaande bedragen, de kilometerafrekening en afrekening van (inlever)schades te betalen.
 2. Beëindiging vanaf 13 maanden na de ingangsdatum van de leaseovereenkomst: Hierbij wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd ingaand per de 1e van de volgende maand. Bij verhuizing van de consument naar het buitenland wordt de lease-overeenkomst automatisch tussentijds beëindigd. Door de tussentijdse beëindiging ontstaat een boekverlies voor ALMN Private Lease. De vergoeding welke de consument als compensatie voor het boekverlies aan ALMN Private Lease betaalt, bedraagt 25 % van de resterende leasetermijnen. De consument blijft verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag, enige andere openstaande bedragen, de kilometerafrekening en afrekening van (inlever)schades te betalen.

Indien de consument gedurende de leaseovereenkomst komt te overlijden, hebben erfgenamen of ALMN Private Lease beide het recht de lease-overeenkomst direct op te zeggen. Er zijn voor opzegging in verband met het overlijden van de consument, geen beëindigings- kosten verschuldigd. De erfgenamen zijn wel verplicht het voertuig direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag, enige andere openstaande bedragen, de kilometerafrekening en afrekening van (inlever)schades te betalen.

Indien de lease-overeenkomst door een tweede partij is getekend, kan de leaseovereenkomst niet wegens overlijden van een van de partijen worden opgezegd. De andere partij wordt dan automatisch de enige contractpartner.

Aan het eind van de looptijd wordt de auto door de consument ingeleverd op het door ALMN Private Lease aangegeven inleveradres. Naast de auto worden o.a. ingeleverd: de kentekencard, de (reserve-) sleutels en APK-formulieren. Bij vermissing van de kentekencard is de consument verantwoordelijk voor de kosten van vervanging hiervan. Dit geldt tevens voor vervanging gedurende de leaseperiode.

De auto moet in schone staat ingeleverd worden, waarbij er geen sprake mag zijn van beschadigingen die niet aan te merken zijn als normale gebruiksschade (zie hiervoor artikel 6. ALMN schademeter). Niet-acceptabele schade betreft bijvoorbeeld: inbraakschade, boorgaten, ingebrande vogelpoep, deuken, brandgaten in de bekleding, scheuren in de bekleding, zwaar vervuilde bekleding, krassen op het dashboard, etc. Per beschadiging komt het bedrag van herstelkosten voor rekening van de consument, tot hoogte van het bedrag van het eigen risico (€ 150, -). Dit geldt ook als er bij een schadegeval meer beschadigingen zijn veroorzaakt. Als het eigen risico tijdens de duur van de leaseperiode op grond van artikel 5 is verhoogd, dan geldt per beschadiging het verhoogde bedrag (€ 450, -) van het eigen risico. Is het eigen risico op grond van artikel 5 niet verhoogd, geldt voor de eerste 2 beschadigingen telkens het bedrag van eigen risico voor verhoging (€ 150, -) en voor de volgende beschadigingen telkens het verhoogde bedrag (€ 450, -) van eigen risico. De staat van de auto wordt bij inlevering vastgelegd op een inleverformulier. Door ondertekening van dit formulier leggen ALMN Private Lease en de consument de staat van de auto op het moment van inleveren vast.

Na het inleveren ontvangt de consument de betaalde borgsom terug. Op de borgsom kunnen eventuele vorderingen die ALMN Private Lease op de consument heeft in mindering worden gebracht.

 1. Persoonsregistratie

ALMN Private Lease neemt uw persoonsgevens op in een intern registratiesysteem, om de lease-overeenkomst te kunnen uitvoeren, wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen en om u gerichte productinformatie te kunnen geven. Indien u bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens om productinformatie te verstrekken, kunt u dit aan ons berichten. Wij zullen u dan geen productinformatie doen toekomen.

 1. Slotartikel

Het door de consument opgegeven adres wordt geacht het juiste adres te zijn. De consument is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van mogelijke adreswijzigingen.

Op de lease-overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen als gevolg van deze overeenkomst, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Gelderland. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden blijken te zijn, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Afwijkende bepalingen, opgenomen in een individuele lease-overeenkomst met de consument, prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden.